جنگل تاریک

جنگل تاریک مجموعه ای از چندین چالش سخت برای کدنویسان خواهد بود که رمز موفقیت در این چالش ها بیاد داشتن مطالبی است که از معبد، غار و وب کوه آموخته اند ، کار گروهی در این جنگل بسیار ضروری است و کدنویسان از github برای کارهای گروهی استفاده خواهند کرد.