نویسنده: تام ریدل

تست برنامه ها با استفاده از پایتونامروز قصد داریم تابعی طراحی و سپس با استفاده از کلاس unittest پایتون این تابع را تست نماییم ، بحث آزمون نرم افزار یکی از بحث های بسیار جالب در مهندسی نرم افزار بوده و امیدوارم آموزش مورد توجه شما قرار گرفته باشه