ماژول ها و خصوصیت __name__پس از مدت ها برگشتیم تا در باره ماژول ها و روش استفاده از خصوصیتی بنام __name__ توضیح دهیم