درباره جنگو

دوستانی که باهم پایتون خونده بودیم بد نیست که نگاهی سریع به یکی از فریم ورک های معروف این زبان بنام جنگو داشته باشیم.